2021-09-23 16:54:53 Find the results of "

played tennis for two years

" for you

played tennis for 6 years => The last ...

I haven't played tennis for 6 years => The last 2.

played tennis for ten years docx - Tài liệu

He has played tennis for ten years. 2. Các bạn hãy di chuột vào từng cụm từ một để biết chức năng của cụm trong câu: He has

tennis when she was ten. She has ...

She began to play tennis when she was ten. She has played tennis since she was ten 2 ...

played tennis for ten years - TaiLieu.VN

Các bạn hãy di chuột vào từng từ một để biết thể loại từ của từ đó trong câu: (Các bạn cũng có thể kích chuột 2 lần vào 1 từ để biết thêm chi tiết về từ đó) He has played tennis for ten years.

for two year. This is the first ...

I haven’t been to the dentist for two year. This is the first time I have driven a car - I haven’t been to the dentist for two ...

played tennis for 4 years =>I last..... ...

3:we started leaning to ride 10 years ago =>We have ...

played tennis for ten years. » Học ngữ pháp qua phân tích ...

“has played” là động từ chính của câu (verb) (verb = auxiliary + main verb), có hình thức của thì hiện tại hoàn thành với cấu trúc ...